لیست قیمت

 

لیست قیمت انواع بلوک                                                                                                                              تاریخ :4/2/1400

بلوک سقف30 بلوک سقفی25 بلوک سقفی ترکیبی15 بلوک سقفی ترکیبی10 بلوک دیواری ته بسته بلوک  دیواری ته باز بلوک سقفی سبک30 بلوک سقفی سبک25
50000 ریال 47000 ریال 36000 ریال 33000 ریال 38000 ریال 36000 ریال