این قالب برای هر بخشی که شما در نظر داشته باشید میتواند رنگ بندی خاص اختصاص بدهد.